Quan hệ quốc phòng Việt Nam - Lào là “đặc biệt của đặc biệt”
go top