Sơ kết 2 năm thực hiện chương trình phối hợp tuyên truyền nhiệm vụ quân sự, quốc phòng
go top