Ngày đầu làm chiến sĩ ở Sư đoàn 317 Quân khu 7
go top