Tổng thống Mỹ bất ngờ dịu giọng với Trung Quốc về tranh chấp thương mại
go top