/50nam-tong-tien-cong-va-noi-day-xuan-mau-than1968/hoi-uc/p/2
/50nam-tong-tien-cong-va-noi-day-xuan-mau-than1968/hoi-uc
Trận đánh thọc sâu, táo bạo của bộ đội địa phương tỉnh Vĩnh Long
go top
<