Không để những kẻ chuyên tạo dựng, phát tán thông tin bịa đặt, xấu độc mãi coi thường pháp lý và đạo lý
Không để những kẻ chuyên tạo dựng, phát tán thông tin bịa đặt, xấu độc mãi coi thường pháp lý và đạo lý
Viettel
Ngày 19 tháng 4 năm 2019
Tây Bắc Bộ22-34 0C
Đông Bắc Bộ22-29 0C
Thủ đô Hà Nội23-29 0C
Tây Nguyên20-34 0C
TP Hồ Chí Minh24-35 0C
Nam Bộ24-35 0C
go top