Bản tin ngày 21-5-2019
Bản tin ngày 21-5-2019
Viettel
Ngày 21 tháng 5 năm 2019
Tây Bắc Bộ24-35 0C
Đông Bắc Bộ24-35 0C
Thủ đô Hà Nội26-35 0C
Tây Nguyên21-34 0C
TP Hồ Chí Minh25-35 0C
Nam Bộ25-35 0C
go top