Gần 90 năm qua, Ðảng như ánh sáng mặt trời soi đường dẫn lối cho nhân dân ta, cho cách mạng nước ta, cho Quân đội nhân dân Việt Nam vượt qua bao khó khăn, thách thức, vững bước tiến lên giành những thắng lợi huy hoàng.

Ở tuổi 15, với khoảng 5.000 đảng viên, Đảng đã lãnh đạo toàn dân tộc làm nên cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945, lập nên nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á. Tiếp đó là thắng lợi của các cuộc kháng chiến oanh liệt giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, đánh thắng chủ nghĩa thực dân cũ và mới, mà đỉnh cao là Chiến thắng Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu", Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, thực hiện thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, góp phần quan trọng vào cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Hơn 30 năm qua, sự nghiệp đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo thu được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên tất cả các lĩnh vực kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, văn hóa, đối ngoại... Đặc biệt, năm 2018, dưới sự lãnh đạo của Đảng, chúng ta đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức toàn bộ 12 chỉ tiêu cơ bản của kế hoạch đề ra. Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định; lạm phát được kiểm soát; các cân đối lớn của nền kinh tế cơ bản được bảo đảm. Quy mô nền kinh tế tăng nhanh, nợ công giảm; năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế được nâng lên. Đời sống của nhân dân tiếp tục được cải thiện. Giáo dục-đào tạo, khoa học-công nghệ, bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, an sinh xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; thể thao đạt nhiều thành tích cao. Tiềm lực quốc phòng, an ninh được tăng cường; độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và các lợi ích chiến lược của đất nước được giữ vững. Giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm.

Hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế được đẩy mạnh và mở rộng, uy tín và vị thế của nước ta trên trường quốc tế được nâng cao. Nhiều vụ án lớn về kinh tế, tham nhũng được phát hiện, điều tra, tiến hành khởi tố, truy tố, xét xử nghiêm minh, thể hiện quyết tâm cao của Đảng, Nhà nước trên mặt trận phòng, chống tham nhũng, lãng phí với tinh thần “không có vùng cấm”, được cán bộ, đảng viên và nhân dân hoan nghênh, đồng tình ủng hộ.

Những thắng lợi, thành tựu toàn diện đạt được trong gần 90 năm qua của dân tộc ta đều gắn liền với sự lãnh đạo sáng suốt và tài tình của Đảng. Đảng luôn là người đại diện trung thành, xứng đáng nhất cho lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và toàn dân tộc. Qua những thăng trầm lịch sử, những khó khăn, thử thách của thời cuộc, Đảng luôn là đội tiên phong đầy bản lĩnh của giai cấp, của dân tộc, là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Ðảng, chúng ta càng tự hào về dân tộc ta-một dân tộc anh hùng, thông minh và sáng tạo; tự hào về Ðảng Cộng sản Việt Nam quang vinh do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện.  

Kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Ðảng đúng vào thời điểm cả dân tộc ta bước vào xuân mới Kỷ Hợi với tâm thế và quyết tâm lớn lao. Năm 2019 là năm khởi đầu của quá trình chuẩn bị tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng, kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Cùng với những cơ hội tốt đẹp và thuận lợi cơ bản, với những nền tảng quý báu mà các thành tựu cách mạng đã tạo ra, năm 2019 này, chúng ta cũng còn phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Để tranh thủ thời cơ, đẩy lùi nguy cơ, đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục chung sức, đồng lòng, đoàn kết vững bước dưới cờ Đảng quang vinh.

Để đảm đương được vai trò lãnh đạo công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, vùng biển, vùng trời của Tổ quốc, đòi hỏi Đảng phải vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; thường xuyên tự chỉnh đốn, đổi mới phương pháp công tác, không ngừng nâng cao trình độ trí tuệ, năng lực chuyên môn, phẩm chất đạo đức cách mạng của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Quân đội ta ngay từ khi mới ra đời luôn được sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng. Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của Quân đội nhân dân Việt Nam. Trước yêu cầu và nhiệm vụ cách mạng mới, đòi hỏi chúng ta cần phải tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với quân đội.  

Vững bước dưới lá cờ vinh quang của Đảng, chúng ta nhất định sẽ thực hiện thắng lợi mục tiêu cao cả của cách mạng, xây dựng thành công nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa hùng cường, nhân dân ấm no, hạnh phúc, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

QĐND