Hai năm qua, việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW đã được Đảng ủy khối và các cấp ủy, tổ chức đảng triển khai nghiêm túc, bảo đảm đúng tiến độ và ngày càng có chiều sâu các nội dung theo kế hoạch, hướng dẫn của Ban Bí thư Trung ương và Ban Tuyên giáo Trung ương. Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ về sản xuất, kinh doanh của từng đơn vị và của toàn Đảng bộ khối. Chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, chất lượng tổ chức cơ sở đảng được nâng lên, vai trò lãnh đạo của Đảng được khẳng định, tạo tiền đề quan trọng để hoàn thành các chỉ tiêu cơ bản nghị quyết đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Võ Văn Thưởng ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương đã đạt được; biểu dương, khen ngợi các tập thể và cá nhân xuất sắc tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh, cần lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW gắn chặt với việc thực hiện các nghị quyết Trung ương, nhất là thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp của Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, khóa XII về “Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước”, Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”.

Đồng chí Võ Văn Thưởng lưu ý, cùng với việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước, cần tiếp tục đổi mới phương thức và nâng cao năng lực lãnh đạo của các tổ chức đảng; tăng cường công khai minh bạch theo quy định của pháp luật, phát huy vai trò của các cơ chế giám sát đối với việc cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của người lao động, giữ vững ổn định chính trị-xã hội. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cần gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các tập thể, cá nhân...

TTXVN