Nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tạo tiền đề vững chắc để các tổ chức đảng xây dựng chương trình hành động khoa học thực hiện các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, các đột phá chiến lược phát triển đất nước mà nghị quyết đại hội đề ra.

Để đưa nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống nhanh chóng, hiệu quả, thời gian qua, công tác học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng đã được các cấp ủy, tổ chức đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai đạt nhiều kết quả tốt đẹp. Phương thức học tập, quán triệt nghị quyết từng bước được đổi mới; các cấp ủy đã chú trọng xây dựng các chuyên đề theo nội dung nghị quyết của Đảng để quán triệt tới cán bộ, đảng viên, quần chúng; đồng thời nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên tuyên truyền, quán triệt, học tập nghị quyết có phương pháp, cách thức truyền đạt khoa học, liên hệ cụ thể với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị.

Các nhiệm kỳ đại hội Đảng gần đây, nhiều tổ chức đảng đã được các đồng chí lãnh đạo cấp cao, những người tham gia vào quá trình soạn thảo dự thảo các văn kiện của Ban Chấp hành Trung ương trình đại hội giới thiệu về những nội dung mới, cốt lõi trong văn kiện đại hội, giúp cán bộ, đảng viên, quần chúng có điều kiện hiểu sâu hơn nội hàm của nghị quyết, tạo sự tin tưởng vào chủ trương, quyết sách của Đảng, tích cực góp phần vào việc thực hiện thắng lợi nghị quyết.

Bên cạnh những kết quả tích cực, trong quá trình quán triệt, học tập và triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng, thời gian qua vẫn còn những tồn tại, hạn chế nhất định. Một số bí thư cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy chưa quan tâm đúng mức đến việc chỉ đạo học tập nghị quyết. Một số cấp ủy xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nghị quyết của Đảng còn chậm, nội dung, giải pháp chưa sát với tình hình đơn vị, địa phương. Một bộ phận cán bộ, đảng viên ý thức học tập, nghiên cứu chỉ thị, nghị quyết của Đảng chưa tự giác. Chất lượng đội ngũ báo cáo viên chưa đồng đều, phương pháp truyền đạt, chủ yếu là thuyết trình một chiều, ít liên hệ với thực tiễn.

Nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng được Bộ Chính trị xác định bao gồm các nội dung: Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII; Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về các văn kiện Đại hội XIII của Đảng; Báo cáo chính trị; Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng khóa XII.

Để cán bộ, đảng viên, quần chúng thấm nhuần sâu sắc, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các cấp ủy đảng, nhất là bí thư cấp ủy cần nâng cao hơn nữa vai trò và trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng; tổ chức quán triệt, học tập nghị quyết cần nghiêm túc, khẩn trương, trang trọng, bảo đảm nội dung, tránh hình thức.

Cấp ủy các cấp phải thật sự quan tâm đến chất lượng đội ngũ báo cáo viên, cần khuyến khích người đứng đầu cấp ủy quán triệt nghị quyết trực tiếp cho địa phương, đơn vị. Trong quá trình quán triệt, báo cáo viên cần thông tin những ý chính, trọng tâm, có ví dụ liên hệ cụ thể, giúp người nghe dễ tiếp thu, dễ nhớ, để nghị quyết thật sự “thấm” và “ngấm” vào trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng. Các đảng bộ phải thể chế hóa quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng thành chương trình hành động phù hợp, sát với thực tiễn của các cấp ủy, cơ quan, đơn vị.

Từ Trung ương đến các địa phương, đơn vị cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trên các phương tiện thông tin đại chúng bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, sáng tạo, xây dựng các chuyên mục “đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống”, lồng ghép những nội dung của nghị quyết trong các hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng khi tham gia quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cần xác định đó là trách nhiệm và quyền lợi của bản thân để tạo động lực tiếp thu sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng, giúp việc triển khai thực hiện nhiệm vụ được triệt để, đạt chất lượng cao.

Thời gian qua, kết quả Đại hội XIII của Đảng, kết quả các hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã được các tổ chức đảng trong Đảng bộ Quân đội thông báo, quán triệt sâu sắc đến cán bộ, đảng viên, quần chúng trong toàn quân, tạo khí thế thi đua mới trong thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng sẽ là điều kiện, cơ hội tốt để cán bộ, chiến sĩ toàn quân thể hiện quyết tâm phấn đấu xây dựng quân đội trong giai đoạn mới, vững mạnh về chính trị, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân, có chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

QĐND