Nhà nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa non trẻ vừa ra đời lập tức phải đối mặt với bao nguy nan, thử thách, đã lãnh đạo nhân dân ta chống thù trong, giặc ngoài, diệt giặc đói, giặc dốt để giữ vững nền độc lập, tự do cho dân tộc, cho đất nước. 

Giá trị của độc lập, hòa bình, thống nhất, phát triển đất nước mà ngày hôm nay đây chúng ta đang được hưởng là kết tinh, là hiện thực hóa khát vọng hàng nghìn đời của dân tộc Việt Nam, là thành quả từ máu xương, mồ hôi, công sức, trí tuệ của bao thế hệ. Đó là thứ tài sản vô giá, thiêng liêng mà nhất định chúng ta-các thế hệ người Việt Nam phải trân trọng, gìn giữ.

Hiện nay, đất nước ta đang có nhiều vận hội mới để phát triển. Kinh tế trong nước ổn định, tốc độ tăng trưởng cao hàng đầu thế giới. Hình ảnh của đất nước và con người Việt Nam ngày càng tươi đẹp trong mắt của bạn bè quốc tế. Việt Nam là điểm đến hấp dẫn, thân thiện, an toàn của bạn bè thế giới. Việc gìn giữ, phát huy giá trị của độc lập, hòa bình, thống nhất và từ đó tiếp tục thúc đẩy sự phát triển đất nước đã có những yêu cầu, đòi hỏi mới. Cùng với quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng, cơ hội mở ra ngày càng nhiều cho Việt Nam, đó là cơ hội để hợp tác, liên kết toàn diện, mở rộng thị trường, tiếp cận khoa học công nghệ, khoa học quản lý tiên tiến, nguồn nhân lực chất lượng cao trên thế giới.

Tuy nhiên, không ít thách thức cũng đang đặt ra đối với quá trình phát triển của đất nước. Những lợi thế trước đây như tài nguyên thiên nhiên, nhân công giá rẻ... giúp đất nước vượt qua khó khăn, từng bước đi lên đến nay đã dần suy giảm. Cùng với đó, sự phát triển của khoa học công nghệ (KHCN), nhất là lĩnh vực thông tin truyền thông, công nghệ thông tin, khiến biên giới truyền thống không còn là ranh giới tuyệt đối để bảo vệ toàn vẹn chủ quyền và an ninh quốc gia. Vì thế, trong thời đại hiện nay, thế giới đang bước vào cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, chúng ta cần có động lực mới mạnh mẽ từ tài nguyên con người, phát huy tiềm năng trí tuệ của con người Việt Nam để nghiên cứu, phát triển KHCN, nâng cao năng suất lao động, bắt kịp ngay vào cuộc cách mạng công nghiệp mới. Phải bằng lòng yêu nước nồng nàn, trái tim nhiệt huyết, lòng dũng cảm và sự thông tuệ của mình chúng ta mới có thể bảo vệ vững chắc chủ quyền và phát triển bền vững đất nước.

Con đường đấu tranh giành độc lập dân tộc, hòa bình, thống nhất và phát triển đất nước Việt Nam suốt 73 năm qua luôn có vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam-đại diện tiêu biểu cho ý chí và nguyện vọng của cả dân tộc Việt Nam. Với sự sáng suốt, tài trí, đạo đức, Đảng đã tập hợp quanh mình sức mạnh đoàn kết của cả dân tộc Việt Nam, đưa đất nước vượt qua bao khó khăn, thác ghềnh trên con đường đi tới thành công. Tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, đoàn kết toàn dân tộc trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội là yếu tố tiên quyết để giữ vững ổn định chính trị-xã hội, tập hợp trí tuệ để đất nước tiếp tục phát triển nhanh hơn, đời sống người dân ngày càng được nâng cao. 

Xây dựng, hoàn thiện và bảo vệ Nhà nước là vấn đề cơ bản của mọi cuộc cách mạng. Tự hào Nhà nước của dân được xây dựng từ cuộc Cách mạng Tháng Tám lịch sử, chúng ta cần ra sức góp phần xây dựng, hoàn thiện và bảo vệ vững chắc Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam-Nhà nước của dân, do dân và vì dân, thực hiện bằng được mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, tận dụng tốt những vận hội mới để đưa đất nước tiến nhanh, bền vững trên con đường phát triển.

Quân đội nhân dân Việt Nam là quân đội cách mạng, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, công tác. Quân đội cách mạng là một bộ phận trong bộ máy Nhà nước cách mạng, đồng thời cũng là công cụ của Nhà nước cách mạng để bảo vệ chế độ, bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước và nhân dân. Từng cán bộ, chiến sĩ trong Quân đội nhân dân luôn quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nỗ lực học tập, rèn luyện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó.

QĐND