Đặc biệt, việc các đồng chí lãnh đạo cao nhất của Đảng, Nhà nước dự lễ khai giảng, bế giảng và trực tiếp truyền đạt kiến thức; duy trì chặt chẽ kỷ luật học tập, với yêu cầu rất cao về chất lượng, cho thấy Trung ương Đảng rất nghiêm túc, trách nhiệm với việc học tập, xem đây là một dịp nêu gương để tăng cường tinh thần học tập trong toàn Đảng và hệ thống chính trị. 

Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII đã thẳng thắn chỉ ra, việc lười học tập chính trị cũng là một biểu hiện của suy thoái, biến chất. Bởi thế, thông điệp mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh trong các bài phát biểu tại hai lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho các đồng chí UVTƯ Đảng vừa qua đều khẳng định: Đây là lớp cập nhật, bồi dưỡng kiến thức-có nghĩa đây là phần việc được tiến hành thường xuyên. Khi thiếu cái gì, cần cái gì trong đội ngũ cán bộ, đảng viên thì cập nhật, bổ sung cái ấy. Đó là những kiến thức mới, bổ ích, giúp các đồng chí UVTƯ Đảng có thêm căn cứ khoa học, tổng hợp thành lý luận soi đường, làm cơ sở để lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết triệt để các vấn đề nảy sinh trên cương vị công tác. Có nghĩa là phải học để hoàn thiện chính mình, học để làm việc tốt hơn, chứ không phải để đủ tiêu chí bổ nhiệm, cất nhắc cán bộ.

Thông điệp phát đi từ lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho các đồng chí UVTƯ Đảng chính là sự nêu gương học tập của đội ngũ cán bộ cấp cao. Quán triệt tinh thần đó, mỗi cấp cần tổ chức nhiều hơn, phong phú và kịp thời hơn những lớp cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên. Việc cập nhật kiến thức phải có tính sáng tạo, không khô cứng theo khuôn mẫu, nhưng nhất thiết phải bảo đảm tính nghiêm túc, duy trì chặt chẽ nền nếp, kỷ luật học tập; công khai biện pháp đánh giá và kết quả học tập của từng học viên.

leftcenterrightdel

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai giảng Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho các đồng chí Ủy viên Trung ương (UVTƯ) Đảng khóa XII (lần thứ 2).

Bên cạnh việc tổ chức cho học viên lắng nghe, nghiên cứu kiến thức mới, cần bố trí thời gian hợp lý để thảo luận những vấn đề mới và khó; chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong xử trí các vấn đề, nhất là việc bảo đảm an ninh chính trị; giải quyết mối quan hệ giữa phát triển nhanh và bền vững; kinh nghiệm trong triển khai các nghị quyết, chỉ thị từ Đại hội XII của Đảng đến nay. Các địa phương, đơn vị cần có thêm các hình thức bồi dưỡng, cập nhật kiến thức theo chuyên đề, liên hệ với thực tiễn cơ sở và yêu cầu nhiệm vụ chính trị để cán bộ, đảng viên nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn. Phải coi trọng việc cấp phát tài liệu, hướng dẫn phương pháp và đảm bảo các điều kiện cho cán bộ tự học, tự nghiên cứu tiếp theo; kiên quyết khắc phục bệnh ngại học, lười học nghị quyết, hoặc học tập hình thức, chiếu lệ, đối phó.

Để việc học tập, cập nhật kiến thức đạt hiệu quả, cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị cần chủ động lắng nghe, tiếp thu, tổng hợp những đề xuất, kiến nghị, kể cả những ý kiến khác nhau trong nhận thức và tổ chức học tập. Việc bồi dưỡng kiến thức phải xuất phát từ đòi hỏi thực tiễn và nhu cầu thông tin của cán bộ. Cùng với đó, các cấp ủy đảng phải mạnh dạn đổi mới hình thức cập nhật kiến thức cho cán bộ một cách quyết liệt, chủ động; nên vừa làm, vừa rút kinh nghiệm, vừa triển khai vừa tìm kiếm mô hình hiệu quả để thực hiện, nhân rộng.

NGUYỄN TẤN TUÂN