leftcenterrightdel

leftcenterrightdel
 
del
Thông tin tác giả

Tổ chức thực hiện: NGUYỄN VĂN MINH, PHẠM VĂN PHONG

Nội dung: Nguyễn Thành Dũng 

Ảnh: Ban CHQS huyện Gia Lộc, Bộ CHQS tỉnh Hải Dương

Kỹ thuật, đồ họa: Việt Hưng