Trả lời: Nội dung ông hỏi được quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Nghị định số 99/2018/NĐ-CP ngày 12-7-2018 quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng, thay thế Nghị định số 70/2017/NĐ-CP (đã hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-7-2018).

Theo đó, đối với thương binh, mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hằng tháng được quy định cụ thể như sau: Thương binh, thương binh loại B suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên hưởng phụ cấp 760.000 đồng/tháng (tăng 49.000 đồng). Thương binh, thương binh loại B suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên có vết thương đặc biệt nặng hưởng trợ cấp 1.558.000 đồng/tháng (tăng 101.000 đồng).

Người phục vụ thương binh, thương binh loại B ở gia đình: Suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên phụ cấp 1.515.000 đồng/tháng (tăng 98.000 đồng); suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên có vết thương đặc biệt nặng mức phụ cấp là 1.946.000 đồng/tháng (tăng 126.000 đồng).

Trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của thương binh, thương binh loại B suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên từ trần là: 850.000 đồng/tháng (tăng 55.000 đồng). Các mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi quy định tại nghị định này được thực hiện kể từ ngày 1-7-2018.

QĐND