Trả lời: Điều 7c, Luật BHYT số 46/2014/QH13 quy định trách nhiệm thực hiện BHYT của BQP như sau: Chỉ đạo, quản lý, hướng dẫn, tổ chức thực hiện BHYT đối với các đối tượng đang công tác, làm việc, học tập trong BQP và thân nhân quân nhân, cơ yếu; lập danh sách và cung cấp danh sách cấp thẻ BHYT đối với thân nhân quân nhân, cơ yếu cho tổ chức BHYT; thanh tra, kiểm tra thực hiện quy định của pháp luật về trách nhiệm tham gia BHYT các đối tượng của BQP; phối hợp với BYT, bộ, ngành liên quan hướng dẫn cơ sở khám chữa bệnh (KCB) của BQP hợp đồng KCB BHYT với BHXH để KCB cho các đối tượng tham gia BHYT.

Điều 27 và 28 Nghị định số 70/2015/NĐ-CP ngày 1-9-2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT đối với Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu quy định trách nhiệm của Bộ trưởng BQP trong thực hiện BHYT đối với quân nhân như sau: Chủ trì, phối hợp với Bộ trưởng BYT, Bộ trưởng BTC hướng dẫn thi hành những điều, khoản được Chính phủ giao về BHYT quân nhân; Củng cố, kiện toàn tổ chức BHYT, các cơ sở KCB trong BQP để đáp ứng việc thực hiện BHYT đối với quân nhân; Chỉ đạo việc kết nối liên thông hệ thống dữ liệu KCB BHYT của BQP với hệ thống dữ liệu KCB của ngành y tế và ngành BHXH, đảm bảo yêu cầu đặc thù nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

* Đồng chí Trần Thanh Tích, công tác tại Sở Y tế tỉnh Bắc Giang, hỏi: Trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Y tế (BYT) và sở y tế các tỉnh, thành phố trong tổ chức thực hiện BHYT đối với quân nhân được quy định như thế nào?

Trả lời: Khoản 1, Điều 28 Nghị định số 70/2015/NĐ-CP quy định: Bộ trưởng BYT có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở KCB tổ chức KCB BHYT đối với quân nhân. Điều 21 Thông tư liên tịch số 85/2016/TTLT-BQP-BYT-BTC quy định trách nhiệm của Sở Y tế tỉnh, thành phố trong tổ chức thực hiện BHYT đối với quân nhân như sau: Chủ trì, phối hợp với BHXH tỉnh, thành phố phổ biến, chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở y tế thuộc quyền KCB và chuyển tuyến điều trị đối với quân nhân. Phối hợp với BHXH tỉnh, thành phố hướng dẫn ký hợp đồng KCB BHYT với cơ sở y tế đủ điều kiện KCB BHYT để KCB đối với quân nhân.

Mọi thông tin, ý kiến cần giải đáp, xin gửi về Phòng Biên tập Công tác Đảng, công tác chính trị, Báo Quân đội nhân dân, số 7, Phan Đình Phùng, Hà Nội; điện thoại: 069.696.514; 024.37478610; thư điện tử: chinhtriqdnd@yahoo.com.vn.

QĐND