Trong thời gian một tháng, các học viên sẽ được giới thiệu các chuyên đề về công tác phụ nữ trong quân đội và cùng trao đổi, chia sẻ các kinh nghiệm về công tác phụ nữ; tổ chức tham quan thực tế các mô hình hoạt động của Hội Phụ nữ các đơn vị; thăm một số di tích lịch sử cách mạng, văn hóa, danh lam thắng cảnh… Đợt tập huấn nhằm bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, đồng thời trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm tổ chức thực hiện công tác Phụ nữ và phong trào Phụ nữ trong Quân đội, nhất là ở đơn vị cơ sở cho cán bộ phụ nữ, cán bộ chuyên trách công tác phụ nữ của Quân đội nhân dân Lào.

Qua chương trình tập huấn không chỉ góp phần nâng cao trình độ, kỹ năng nghiệp vụ mà còn giúp các đồng chí cán bộ phụ nữ Quân đội nhân dân Lào hiểu sâu sắc hơn về đất nước, con người và Quân đội nhân dân Việt Nam.

KIM ANH