Quán triệt, thực hiện chủ trương phát triển KHCN theo tinh thần nghị quyết của Đảng, các cấp công đoàn trong toàn quốc đã đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sáng tạo (LĐST) trong công nhân, viên chức, lao động (CN VCLĐ); coi đó là cơ hội tốt để người lao động đóng góp quan trọng vào sự phát triển của đất nước.

Để tổ chức tốt phong trào thi đua LĐST trong CNVCLĐ, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam chỉ đạo các cấp công đoàn tuyên truyền, vận động cán bộ, CNVCLĐ, các nhà quản lý hưởng ứng phong trào thi đua LĐST nhằm khai thác các nguồn lực. Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam yêu cầu phong trào thi đua LĐST ở các tổ chức công đoàn phải gắn chặt với quá trình nghiên cứu, áp dụng các thành tựu KHCN tiên tiến; đồng thời phát triển một số ngành KHCN mũi nhọn của đất nước; tích cực đưa tiến bộ KHCN thúc đẩy phát triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn, góp phần xây dựng và phát triển nông thôn mới. Phong trào thi đua LĐST phải được thực hiện trên tất cả lĩnh vực mà CNVCLĐ tham gia, tập trung vào các hoạt động phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nghiên cứu khoa học; tổ chức tốt các hội thi sáng tạo kỹ thuật, thợ giỏi ngành, nghề…

Cùng với đó, Tổng LĐLĐ Việt Nam phối hợp với các bộ, ngành liên quan duy trì và phát triển nhiều hình thức thi đua đa dạng, phong phú, như: Đẩy mạnh hoạt động của các quỹ hỗ trợ KHCN, quỹ hỗ trợ tài năng sáng tạo nữ... Đặc biệt, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Bộ KHCN, Trung ương Đoàn và các cơ quan hữu quan tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật hai năm một lần và Giải thưởng sáng tạo KHCN Việt Nam (VIFOTEC) hằng năm. Tổng LĐLĐ Việt Nam coi trọng công tác nghiên cứu bổ sung, sửa đổi kịp thời đối tượng và tiêu chuẩn khen thưởng nhằm không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác khen thưởng cho phù hợp với thực tiễn.

Các cấp công đoàn đã chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các nội dung, chỉ tiêu thi đua LĐST phù hợp với đặc điểm cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; phối hợp với tổ chức chuyên môn, các cơ quan, đoàn thể tổ chức hội thi thợ giỏi ngành, nghề, các hoạt động hỗ trợ sáng tạo, như: Hội đồng sáng kiến; tổ hỗ trợ sáng kiến, trưng bày, triển lãm sản phẩm sáng kiến, sáng tạo; hội thi kiến thức thương hiệu và hội nhập kinh tế quốc tế... Các tổ chức công đoàn căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ ở lĩnh vực lao động, sản xuất của đơn vị, doanh nghiệp mình để xác định rõ mục tiêu thi đua LĐST cụ thể, rõ ràng.

Theo lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam, phong trào thi đua LĐST đã gắn liền và thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh của từng đơn vị, doanh nghiệp, góp phần quan trọng giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn, từng bước ổn định và phát triển bền vững; cũng như nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, cải cách hành chính và chất lượng phục vụ nhân dân. Thực hiện phong trào thi đua LĐST đã xuất hiện nhiều sáng kiến, sáng tạo, nhiều công trình nghiên cứu khoa học của CNVCLĐ được ứng dụng vào sản xuất, kinh doanh và công tác. 5 năm qua, ở các cấp công đoàn trong toàn quốc đã có hơn 1,2 triệu lượt cán bộ, CNVCLĐ có đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến, hợp lý hóa sản xuất, trong đó có hơn 77.700 đề tài nghiên cứu khoa học và hơn 1,1 triệu sáng kiến, làm lợi hàng trăm nghìn tỷ đồng. Tổng LĐLĐ Việt Nam đã xét và trao bằng LĐST tặng hơn 4.200 lượt CNVCLĐ với số tiền thưởng gần 6 tỷ đồng... Phong trào thi đua LĐST của các tổ chức công đoàn đã góp phần thúc đẩy phát triển một số ngành KHCN mũi nhọn của đất nước; sức sống của phong trào không ngừng lớn mạnh, sức lan tỏa của phong trào ngày càng sâu rộng trong CNVCLĐ trên tất cả lĩnh vực.

Trong những năm tới, khi nước ta tham gia nhiều hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, việc tiếp cận thành tựu Cách mạng công nghiệp 4.0 sẽ giúp Việt Nam đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đó là thời cơ, động lực để các tổ chức công đoàn thúc đẩy phong trào thi đua LĐST trong CNVCLĐ.

Để phong trào thi đua LĐST ngày càng phát triển, đem lại hiệu quả thiết thực, Tổng LĐLĐ Việt Nam cùng các cấp công đoàn hướng phong trào thi đua LĐST vào giải quyết những công việc khó, nhất là nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước. Phong trào thi đua LĐST phải gắn chặt với quá trình nghiên cứu, áp dụng các thành tựu KHCN tiên tiến và phát triển một số ngành KHCN mũi nhọn của đất nước; tích cực đưa tiến bộ KHCN thúc đẩy phát triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn, góp phần xây dựng và phát triển nông thôn mới. Các cấp khuyến khích thực hiện các đề tài khoa học, giải pháp kỹ thuật gắn với doanh nghiệp, theo chuỗi giá trị các sản phẩm trọng điểm có tiềm năng xuất khẩu, giá trị kinh tế cao của ngành, địa phương và đất nước; tăng cường ứng dụng công nghệ, đặc biệt là công nghệ cao phục vụ phát triển nông nghiệp; tập trung vào các mặt hàng nông nghiệp chủ lực xuất khẩu. Nghiên cứu, đề xuất các chính sách sử dụng, trọng dụng cá nhân có nhiều thành tích trong phong trào thi đua LĐST. Quan tâm hơn nữa việc nhân rộng điển hình, nhân rộng sáng kiến hay, mô hình tốt, làm cho những phát minh, sáng kiến, sáng chế được áp dụng ngày càng phổ biến và rộng khắp, góp phần nâng cao năng suất lao động, phát triển kinh tế-xã hội của ngành, địa phương và đất nước.

VĂN NHÌ - HẰNG THU