Theo đó, công tác BHXH, BHYT trong quân đội được QUTƯ, BQP quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát; triển khai nhiều nhiệm vụ mới, với khối lượng lớn, yêu cầu cao, đặc biệt là triển khai thực hiện chính sách BHYT đối với 100% quân nhân tại ngũ; với sự nỗ lực, quyết tâm của BHXH BQP, các cơ quan chức năng BQP và các đơn vị trong toàn quân đã thực hiện toàn diện các nội dung công tác, hoàn thành tốt chương trình, kế hoạch đề ra.

leftcenterrightdel
Hướng dẫn khám bệnh  BHYT cho quân nhân tại Bệnh viện Quân y 175, Bộ Quốc phòng. Ảnh: qdnd

Các đơn vị trong toàn quân đã quán triệt và xây dựng nghị quyết, ban hành các quy định, kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020; Chỉ thị số 210-CT/QUTW của Thường vụ QUTƯ về việc lãnh đạo tổ chức thực hiện BHYT đối với quân nhân tại ngũ giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo; Quyết định số 5162/QĐ-BQP của BQP quy định đơn vị tham gia BHYT theo lộ trình quy định của Chính phủ và BQP phù hợp với đặc điểm tình hình nhiệm vụ ở cấp mình.

Các cơ quan chức năng của BQP tích cực, chủ động nghiên cứu, tham gia các văn bản cụ thể hóa nhiều quy định của Luật BHXH sửa đổi, Luật BHYT sửa đổi, bổ sung, Luật An toàn, vệ sinh lao động; các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng; đặc biệt, đã nghiên cứu tham gia xây dựng dự thảo đề án cải cách chính sách BHXH, đề án cải cách chính sách tiền lương của Chính phủ, góp phần vào việc ban hành Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII về các nội dung liên quan.

Thực hiện chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 của BQP, các cơ quan chức năng BQP tập trung xây dựng dự thảo thông tư của BQP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của BHXH BQP, thông tư ban hành đáp ứng được sự phát triển của pháp luật về BHXH, BHYT, đồng thời phân định rõ hơn trách nhiệm giữa các cơ quan chức năng BQP trong tổ chức thực hiện công tác BHXH, BHYT trong quân đội.

Năm 2018, năm đầu tiên thực hiện 100% BHYT quân nhân, các cơ quan chức năng BQP tích cực triển khai các biện pháp, như: Phối hợp tổ chức các lớp tập huấn về nghiệp vụ BHYT; định kỳ tổ chức hội nghị giao ban nghiệp vụ giữa BHXH BQP với Cục Quân y; tổ chức đoàn công tác của BQP kiểm tra, nắm tình hình triển khai, tổ chức thực hiện BHYT quân nhân ở một số đơn vị, bệnh viện, cơ sở khám, chữa bệnh (KCB) quân y, dân y; nghiên cứu, xây dựng hướng dẫn thực hiện BHYT quân nhân... góp phần nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ trực tiếp làm công tác BHYT; kịp thời tham mưu, đề xuất các giải pháp phù hợp, từng bước tháo gỡ khó khăn vướng mắc, bất cập trong thực hiện BHYT quân nhân ở từng giai đoạn.

Kết quả, công tác thu, nộp BHXH, BHYT hầu hết được các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc theo kế hoạch dự toán được giao; tính đến hết ngày 31-12-2018, số thu, nộp BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp toàn quân đạt tỷ lệ 100% kế hoạch năm. Đã gắn chặt chẽ công tác thu, nộp với cấp sổ BHXH, thẻ BHYT, làm cơ sở cho việc bảo đảm quyền lợi của đối tượng thụ hưởng.

Thực hiện chính sách BHXH, các đơn vị giải quyết chế độ BHXH cho người lao động (NLĐ) tuân thủ đúng nguyên tắc, quy trình thủ tục hồ sơ, đúng chế độ, thẩm quyền theo quy định, bảo đảm kịp thời quyền lợi cho đối tượng thụ hưởng khi đang công tác cũng như chuyển ra ngoài quân đội. Năm 2018, BHXH BQP chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng BQP và đơn vị cơ bản giải quyết dứt điểm các trường hợp khó, vướng, tồn đọng về BHXH, tạo niềm tin của đơn vị và NLĐ trong việc thực thi chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Thực hiện chính sách BHYT, công tác cấp thẻ, đổi thẻ được thực hiện thuận lợi, đúng quy định; quyền lợi của người tham gia BHYT do BQP quản lý được bảo đảm. Trong đó, quân nhân đi KCB BHYT được bảo đảm ở mức cao và thuận lợi. Tiếp nhận, phối hợp giám định, thanh toán trực tiếp chi phí KCB BHYT đúng thời gian, đúng quyền lợi được hưởng. Năm 2018, BHXH BQP tiếp tục ký hợp đồng KCB BHYT đối với các bệnh viện, bệnh xá quân đội đủ điều kiện theo quy định.

Công tác tài chính BHXH, BHYT thực hiện đúng quy định; quản lý phần quỹ BHXH, BHYT được sử dụng trong quân đội chặt chẽ; việc chi trả trợ cấp BHXH cho NLĐ và thanh quyết toán được thực hiện đúng quy trình, quy định. Ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong quản lý BHXH, BHYT, các đơn vị từ cấp trung đoàn trở lên cơ bản sử dụng có hiệu quả phần mềm nghiệp vụ do BHXH BQP cấp trong quản lý đối tượng, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT và giải quyết chế độ BHXH. Tổ chức cài đặt, hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý, thống kê chi phí KCB BHYT cho 100% cơ sở quân y KCB BHYT, kịp thời đáp ứng yêu cầu quản lý, tổng hợp dữ liệu phục vụ giám định chi phí KCB BHYT. Năm 2018 đã thực hiện việc chuyển dữ liệu thẻ BHYT của thân nhân, sinh viên hệ dân sự các trường quân đội về trung tâm dữ liệu của BHXH Việt Nam, bảo đảm liên thông dữ liệu, tạo thuận lợi cho các đối tượng sử dụng thẻ BHYT do BHXH BQP cấp khi đi KCB BHYT tại các cơ sở quân y, dân y trên toàn quốc.

Các đơn vị đã tăng cường tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ theo đầu mối BQP, kết hợp với việc tổ chức bồi dưỡng chuyên sâu về nghiệp vụ BHYT quân nhân, tập trung vào khối bệnh viện, bệnh xá quân đội, kịp thời đáp ứng yêu cầu thực hiện 100% BHYT quân nhân năm 2018. Tiếp tục đẩy mạnh công tác phổ biến, tuyên truyền chế độ, chính sách BHXH, BHYT, nhất là chế độ chính sách mới về BHXH, BHYT, làm tốt công tác tuyên truyền đã giúp cho công tác tổ chức thực hiện BHXH, BHYT được tốt hơn; bảo đảm đầy đủ, kịp thời quyền lợi về BHXH, BHYT đối với quân nhân, NLĐ trong quân đội và thân nhân.

Năm 2019 là năm có ý nghĩa quan trọng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X. Công tác BHXH, BHYT thực hiện trong điều kiện nhiệm vụ tăng thêm. Quân đội tiếp tục thực hiện điều chỉnh tổ chức lực lượng; cơ cấu lại, đổi mới hoạt động của các doanh nghiệp đến năm 2020, tác động đến việc giải quyết chế độ BHXH cho NLĐ. Để thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT trong quân đội, đề nghị các đơn vị, tiếp tục quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 210-CT/QUTW của Thường vụ QUTƯ và Quyết định số 5162/QĐ-BQP của Bộ trưởng BQP, nhất là thực hiện đúng theo hướng dẫn tại Công văn số 11914/BQP-HC ngày 24-10-2018 của BQP về thực hiện BHYT quân nhân tại ngũ. Các đơn vị cần chủ động phối hợp với BHXH BQP giải quyết đầy đủ, kịp thời quyền lợi về BHXH, BHYT cho đối tượng thụ hưởng; chú ý đối với NLĐ thuộc các doanh nghiệp thực hiện sắp xếp, cổ phần hóa theo chủ trương của QUTƯ, BQP. BHXH BQP tiếp tục phối hợp với Cục Quân y rà soát các bệnh xá quân y đủ điều kiện, ký hợp đồng KCB BHYT đúng quy trình, quy định. Tập trung nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe quân nhân tại tuyến quân y đơn vị, y tế cơ quan; bảo đảm quân nhân được KCB, được tiếp cận các dịch vụ kỹ thuật y tế hiện đại, được sử dụng thuốc, vật tư y tế ngoài danh mục quy định và được chuyển tuyến thuận lợi ở các cơ sở KCB quân y và dân y. Các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tiếp tục ứng dụng mạnh công nghệ thông tin, nhanh chóng hiện đại hóa hệ thống quản lý, giải quyết chế độ chính sách BHXH, BHYT, bảo đảm ngày càng tốt hơn quyền lợi thụ hưởng BHXH, BHYT cho quân nhân, NLĐ và thân nhân.

Đại tá NGUYỄN VĂN ĐỊNH

Giám đốc Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng