Trong những năm qua, Ban Thường vụ Thành ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện bằng nhiều hình thức, cách làm mới, có hiệu quả; phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo toàn diện đối với 17 đảng bộ trực thuộc Thành ủy; ban hành Kế hoạch số 45-KH/TƯ ngày 23-5-2013 “về phân công trưởng phòng, phó trưởng phòng thuộc các ban xây dựng Đảng của Thành ủy tham dự sinh hoạt chi bộ tại các đảng bộ trực thuộc Thành ủy”; tổ chức hai cuộc tọa đàm “Giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” để các đơn vị trao đổi, học tập kinh nghiệm và cách làm mới, góp phần thực hiện tốt việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong toàn Đảng bộ thành phố. Ban cán sự đảng UBND thành phố chỉ đạo xây dựng chương trình, đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ các cấp, thu hút nhân tài, chú trọng đào tạo cán bộ cơ sở có đủ trình độ, năng lực, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Các cấp ủy đảng trực thuộc Thành ủy phân công cấp ủy viên phụ trách địa bàn nắm tình hình công tác xây dựng, củng cố tổ chức đảng, việc sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy, thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy, công tác tạo nguồn phát triển đảng viên; chú trọng xây dựng và phát triển tổ chức đảng và đảng viên ở ấp, khu vực và trong các loại hình doanh nghiệp. Một số nơi, cấp ủy cấp trên tổ chức đối thoại định kỳ với cơ sở, chính quyền đối thoại với công dân để nắm bắt tình hình, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở; thực hiện “tự soi, tự sửa”, gắn với nhật ký làm theo Bác, tạo điều kiện để CB, ĐV tự giác soi rọi, sửa chữa khuyết điểm, góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Qua đó, đã tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức cũng như ý thức trách nhiệm của các cấp ủy đảng, CB, ĐV trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Công tác giảng dạy và học tập lý luận chính trị đối với CB, ĐV ở cơ sở được các cấp ủy đảng đặc biệt quan tâm. Trường Chính trị thành phố và trung tâm bồi dưỡng chính trị các quận, huyện được kiện toàn, nâng cao chất lượng dạy và học; cán bộ, giảng viên thường xuyên được đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng thuyết trình, phương pháp giảng dạy; quan tâm bồi dưỡng cho CB, ĐV kỹ năng xử lý tình huống, giải quyết những vụ việc phát sinh ở cơ sở, góp phần nâng cao trình độ, năng lực, đổi mới phương pháp làm việc theo hướng ngày càng chất lượng, hiệu quả. Nhiệm kỳ 2015-2020, cấp ủy viên có trình độ cao đẳng trở lên tăng 44,39%, trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên tăng 19,77% so với nhiệm kỳ 2010-2015; bí thư cấp ủy cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020 có trình độ cao đẳng trở lên tăng 16%, trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên tăng 18,53% so với nhiệm kỳ 2010-2015. 

Xác định việc củng cố, xây dựng TCCSĐ TSVM là nhiệm vụ trọng tâm, Ban Thường vụ Thành ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, củng cố tổ chức đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ CB, ĐV. Đầu nhiệm kỳ đại hội, Thành ủy chỉ đạo các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị thực hiện xây dựng quy chế làm việc, quy chế phối hợp giữa cấp ủy với lãnh đạo cơ quan, đơn vị; thông qua công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, nếu có những biểu hiện sai phạm trong thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy và quy chế phối hợp của cấp ủy, cơ quan, đơn vị sẽ được chấn chỉnh kịp thời và xử lý đúng quy định.

Trong công tác kiểm tra, giám sát, các chi bộ, đảng bộ cơ sở đã chủ động lựa chọn nội dung, xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát với những nội dung cụ thể, thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế. Từ đó, kịp thời chỉ đạo khắc phục tồn tại, hạn chế, giải quyết dứt điểm những vấn đề mới phát sinh ngay từ cơ sở, góp phần hạn chế khiếu nại, tố cáo, hạn chế tình trạng CB, ĐV vi phạm kỷ luật.

Một trong những giải pháp quan trọng mà Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện trong những năm qua để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ, nâng cao chất lượng đội ngũ CB, ĐV là đổi mới nội dung, phương pháp đánh giá chất lượng TCCSĐ. Hằng năm, Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo thực hiện chặt chẽ việc kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng TCCSĐ và đảng viên theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, gắn với thực hiện các nghị quyết của Trung ương về xây dựng Đảng; theo dõi, chỉ đạo chặt chẽ công tác tự phê bình và phê bình, thẩm định, công nhận chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và đánh giá cán bộ, công chức, tránh hình thức; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) và cam kết phấn đấu, rèn luyện của CB, ĐV, các tập thể, cá nhân; việc khắc phục, sửa chữa hạn chế, khuyết điểm của cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và CB, ĐV; những tổ chức đảng yếu kém, những đảng viên vi phạm khuyết điểm được cấp ủy cấp trên theo dõi, giúp đỡ, uốn nắn, xử lý đúng quy định. Thực hiện tốt việc chia tách, sáp nhập, chuyển giao TCCSĐ theo quy định của Trung ương, phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương, giúp TCCSĐ hoạt động ngày càng chất lượng, hiệu quả hơn.

Thời gian tới, Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ cơ sở tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ, nâng cao chất lượng đội ngũ CB, ĐV, trước hết tập trung và thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị, sâu sát cơ sở, phân công cấp ủy viên, cán bộ cấp trên phụ trách nắm tình hình cơ sở, tăng cường chỉ đạo củng cố các tổ chức đảng yếu kém; các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương phải được cụ thể hóa sát với điều kiện, tình hình thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị và triển khai thực hiện kịp thời, nghiêm túc đến tổ chức đảng, CB, ĐV và nhân dân.

Cùng với đó, Thành ủy tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, tự phê bình và phê bình, đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên; xác định đây là cơ sở để nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của TCCSĐ và CB, ĐV. Đổi mới nội dung, phương pháp kiểm điểm tập thể, cá nhân, đánh giá chất lượng TCCSĐ và đảng viên; thực hiện chặt chẽ việc thẩm định và công nhận kết quả đánh giá. Đối với tổ chức đảng và đảng viên được đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ hoặc có vấn đề, các cấp ủy đảng thường xuyên theo dõi, giúp đỡ để tổ chức đảng, đảng viên phấn đấu, khắc phục. Thực hiện tốt công tác thi đua-khen thưởng, kịp thời khuyến khích, động viên tổ chức đảng và đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Thành ủy cũng tập trung chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng các cấp thường xuyên làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ CB, ĐV, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; quan tâm sắp xếp, bố trí, quy hoạch, đề bạt, sử dụng cán bộ phù hợp với sở trường, vị trí việc làm, ngành, nghề đào tạo và chú trọng về lập trường chính trị, năng lực thực tiễn, uy tín, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; nâng cao chất lượng công tác kết nạp đảng viên mới, quan tâm phát triển đảng viên trên địa bàn dân cư, công nhân sản xuất giỏi trong các loại hình doanh nghiệp ngoài Nhà nước, chủ doanh nghiệp tư nhân đủ tiêu chuẩn vào Đảng.

PHẠM VĂN HIỂU, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ