Trên cơ sở mục tiêu tổng quát, Đại hội XII của Đảng cũng đã xác định mục tiêu cụ thể là: “Xây dựng Đảng TSVM, nâng cao năng lực lãnh đạo; tăng cường bản chất giai cấp công nhân và tính tiên phong, sức chiến đấu, phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất của Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ…”.

Quán triệt sâu sắc và nắm vững quan điểm, chủ trương nêu trên của Đảng, trong suốt hơn nửa nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu (BTTM)-Cơ quan Bộ Quốc phòng đã bám sát chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tiễn của BTTM, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác xây dựng Đảng. Kết quả công tác xây dựng Đảng ở Đảng bộ BTTM-Cơ quan Bộ Quốc phòng có ý nghĩa quyết định đến chất lượng hoàn thành nhiệm vụ chính trị của BTTM, trong đó nhiều nhiệm vụ được Quân ủy Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng đánh giá hoàn thành xuất sắc. Nội bộ BTTM đoàn kết, thống nhất; chất lượng lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng ngày càng được nâng cao. Bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ, nhân viên ở BTTM ngày càng toàn diện, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, củng cố quốc phòng, xây dựng quân đội. Đặc biệt, việc nắm và phân tích tình hình liên quan đến nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng quân đội luôn bảo đảm kịp thời, chính xác để từ đó BTTM thực hiện tốt vai trò, chức năng tham mưu cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quân ủy Trung ương có những quyết sách đúng đắn, phát huy được sức mạnh của toàn dân tộc, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững ổn định chính trị, môi trường hòa bình, tạo điều kiện thuận lợi để đất nước phát triển toàn diện.

Đạt được những kết quả nêu trên, trong suốt hơn nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X, Đảng bộ BTTM-Cơ quan Bộ Quốc phòng luôn đặc biệt coi trọng và làm tốt việc quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng và Quân ủy Trung ương về quân sự, quốc phòng, xây dựng quân đội để từ đó giữ vững và không ngừng nâng tầm tham mưu chiến lược, chỉ huy thống nhất của BTTM. Đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, xuyên suốt bảo đảm cho sự lãnh đạo của Đảng đối với BTTM luôn vững chắc. Phương thức, cách thức quán triệt nghị quyết của Đảng luôn được Đảng ủy BTTM-Cơ quan Bộ Quốc phòng đổi mới, sát tình hình thực tiễn và mang lại hiệu quả thiết thực. Kết quả học tập, nghiên cứu nghị quyết được cụ thể hóa trong từng nhiệm vụ, phần việc của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng; của từng cán bộ, đảng viên, quần chúng ở BTTM. Theo đó, chất lượng hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị thuộc BTTM khá đồng đều, có nhiều đổi mới, sáng tạo, phù hợp với thực tiễn và đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ đặt ra.

Cùng với việc nâng cao chất lượng học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng, những năm qua, Đảng ủy BTTM-Cơ quan Bộ Quốc phòng đã có nhiều cách làm hết sức sáng tạo trong xây dựng Đảng bộ TSVM; gắn xây dựng tổ chức đảng với xây dựng đơn vị; gắn việc rèn luyện đảng viên với nâng cao năng lực, trình độ cho đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ trì, cán bộ cấp chiến lược, chiến dịch. Trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, Đảng ủy BTTM-Cơ quan Bộ Quốc phòng đặc biệt coi trọng việc xây dựng bản lĩnh chính trị, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa và nhân dân; kết hợp chặt chẽ với bồi dưỡng kiến thức, nâng cao trí tuệ và tài mưu lược. Vì vậy, xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong những năm qua đều được Đảng ủy BTTM-Cơ quan Bộ Quốc phòng hướng trọng tâm vào nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng từ cấp chi bộ trở lên. Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ BTTM-Cơ quan Bộ Quốc phòng luôn kiên định những vấn đề có tính nguyên tắc, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, lấy sự đoàn kết, thống nhất trong từng tổ chức cơ sở đảng làm tiêu chí để xây dựng cơ quan, đơn vị. Theo đó, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy BTTM-Cơ quan Bộ Quốc phòng, các cấp ủy, tổ chức đảng đã luôn gắn kết chặt chẽ các biện pháp giữa giáo dục, bồi dưỡng với rèn luyện, thử thách cán bộ, đảng viên. Thông qua thực tiễn công tác và kết quả hoàn thành nhiệm vụ để từng cấp ủy, tổ chức đảng lựa chọn, bố trí, sắp xếp cán bộ phù hợp, phát huy tốt năng lực, sở trường của từng người. Đặc biệt, việc bố trí, sắp xếp, bổ nhiệm cán bộ luôn được các cấp ủy, tổ chức đảng ở BTTM tiến hành công khai, dân chủ, đúng nguyên tắc.

Kết quả, qua đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên hằng năm có hơn 96% tổ chức đảng các cấp thuộc Đảng bộ BTTM-Cơ quan Bộ Quốc phòng hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó hơn 52% tổ chức đảng đạt TSVM; hơn 91% đảng viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (hơn 12% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ).

Trong tiến hành công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy BTTM-Cơ quan Bộ Quốc phòng luôn quán triệt và thực hiện nghiêm túc quan điểm chỉ đạo của Trung ương: Kiên quyết, kiên trì thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI và khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; gắn với thực hiện có chất lượng, hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) và Chỉ thị 87-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Việc thực hiện hiệu quả những vấn đề nêu trên được Đảng ủy BTTM-Cơ quan Bộ Quốc phòng xác định là nội dung lãnh đạo hết sức quan trọng trong thực tiễn công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay. Thực chất, đây là những giải pháp để Đảng bộ BTTM-Cơ quan Bộ Quốc phòng xây dựng, bồi dưỡng và rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng và tư chất, nhân cách người quân nhân; phát huy đầy đủ giá trị truyền thống “Trung thành-Mưu lược; Tận tụy-Sáng tạo; Đoàn kết-hiệp đồng; Quyết chiến-Quyết thắng” đã được các thế hệ cán bộ, đảng viên, nhân viên, chiến sĩ của BTTM dày công xây đắp và tạo dựng. Giá trị truyền thống ấy cũng chính là phương châm hành động, là phương cách thực thi nhiệm vụ, là bản lĩnh và mục tiêu phấn đấu của mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng ở BTTM.

Nhìn lại chặng đường 73 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, cũng như những kết quả mà BTTM đã giành được trong hơn nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ BTTM-Cơ quan Bộ Quốc phòng lần thứ XVII, cán bộ, đảng viên, quần chúng ở BTTM hết sức tự hào. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp, thường xuyên là Quân ủy Trung ương, BTTM luôn giữ vững vai trò là cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng. Cán bộ, đảng viên, quần chúng BTTM nhận thức sâu sắc rằng, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trong từng giai đoạn, từng thời kỳ lịch sử chính là minh chứng sinh động thực hiện tốt lời căn dặn của Bác Hồ kính yêu đối với BTTM: “Bộ Tổng Tham mưu là cơ quan tham mưu quân sự cơ mật của đoàn thể, là cơ quan đầu não của quân đội, có nhiệm vụ tổ chức huấn luyện cho giỏi, tổ chức nắm địch, nắm ta rõ ràng; bày mưu kế khôn khéo; tổ chức chỉ huy thông suốt, bí mật, nhanh chóng, kịp thời, chính xác để đánh thắng mọi kẻ thù, bảo vệ cách mạng”. Xây dựng Đảng bộ BTTM-Cơ quan Bộ Quốc phòng TSVM chính là điều kiện tiên quyết và có ý nghĩa quyết định để BTTM thực hiện trọn vẹn lời dạy thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thiếu tướng HỒ THANH TỰ, Phó bí thư Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu-Cơ quan Bộ Quốc phòng, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tổng Tham mưu